We also do trainings.

Trainings History

Types of trainings that we do:

PEARLS Monitoring System at Co-operative.

सन १९८० मा ग्वाटेमालाका डेबिड रिचार्डसनले तयार गरेर प्रयोगमा ल्याएको बित्तिय सहकारीहरुलाइ स्वस्थ्य र सक्षम बनाउनको लागी अनुगमन प्रणाली नै पल्स अनुगमन प्रणली हो । पछि सन १९९० मा विश्व ऋण परिषद्ले मान्यता दिएर बिश्व भरी प्रयोगमा ल्याएको हो ।

Book Keeping & Account Management Training

आजको आधुनिक युगमा लेखाबाट हामी कोही पनि अपरिचित छैनौँ। जुन सुकै कार्यालयमा जा“दा लेखा शाखा, लेखा फा“ट भन्ने सुनेका छौँ । लेखा बिना कुनै पनि संघ संस्था, कार्यालयको कल्पना गर्न सकिदैन । के हो त यो लेखा भनेको ?

Business Planning

कुनै पनि ब्यबसायले ब्यबसाय शुरु गर्नु भन्दा अगाडि पुर्ब तयारी गर्नु पर्दछ । ब्यबसायको भोली आउन सक्ने चुनौती के के हुन सक्दछन् यदि यस्ता चुनौती श्रृजना भए भने कसरी सुरक्षित साथ ब्यबसायलाइ अगाडि बढाउने भनेर तयारी गर्नु, आफु संग भएको सबल पक्ष कमजोरी श्रोत साधनको समेत अध्यायन गरेर तयार गरिएको दस्ताबेज नै ब्यबसायिक योजना हो ।

Leadership Training

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. —John Maxwell A leader is a dealer in hope. —Napoleon Bonaparte

Organizational Management Training

Organization management refers to the art of getting people together on a common platform to make them work towards a common predefined goal.

Loan Management Training

Loan management systems help automate the entire loan lifecycle. The software can help with processing customer information, create new loans, and more.

Savings and Credit Management Training

Savings and credit are interrelated. It is somewhat similar to the chicken and egg dilemma. But in the context of development with emphasis on income enhancement and poverty alleviation, savings follow credit.

Self-help Promotion Training

Self-help or self-improvement is a self-guided improvement —economically, intellectually, or emotionally—often with a substantial psychological basis.

Entrepreneurship Promotion Training

Entrepreneurs are leaders willing to take risk and exercise initiative, taking advantage of market opportunities .